foto orde Iere President

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge is scheidend voorzitter Raymond Vlecken benoemd als Iere-President van de SLV. De 17 lidverenigingen van de SLV zijn Raymond Vlecken zeer erkentelijk voor de verbindende inspanningen die hij in de afgelopen 12 jaar heeft verricht. Naast zijn voorzitterschap van de SLV heeft hij de belangen van Vasteloavend ook internationaal gediend als vice-voorzitter van de Närrische Europaïsche Gemeinschaft (NEG), het samenwerkingsverband van de in Europa actieve nationale overkoepelende organisaties die zich inzetten voor de carnaval/vastenavond in zijn oorspronkelijke cultuurhistorische betekenis. De SLV is verheugd dat Raymond Vlecken heeft aangegeven deze internationale functie te blijven vervullen. De titel ‘iere-president’, oftewel ere-voorzitter, is in de geschiedenis van de SLV maar één keer eerder uitgereikt in 1994 aan Jean Janssen.

Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge

De SLV werd in 1962 opgericht en heeft tot doelstelling het in stand houden en bevorderen van de vastelaovend als een uiting van levende volkscultuur en folklore in Limburg en hierdoor een bijdrage te leveren aan het cultureel en maatschappelijk leven in Limburg. Bij de SLV zijn de zeventien grootste en oudste stadsvastelaovesverenigingen van Limburg aangesloten.

Raymond Bart

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge op maandag 14 december heeft Raymond Vlecken officieel de bestuurshamer overgedragen aan Bart Maes.

Raymond Vlecken (1966) stopt conform de voorgeschreven statutaire zittingstermijn van vier ambtstermijnen en is daarmee in totaal twaalf jaar een betrokken en bevlogen voorzitter van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) geweest. Vlecken is in het dagelijks leven burgemeester van Landgraaf. Daarnaast is en blijft hij vicevoorzitter van de Närrische Europaïsche Gemeinschaft (NEG), waar de SLV bij is aangesloten. Ook blijft hij op de achtergrond als adviseur bij de SLV betrokken. Vlecken kijkt terug op een schitterende periode bij de SLV: “De samenwerking onderling is gegroeid en verstevigd, alsmede heeft de SLV haar positie als overkoepelende organisatie niet alleen verstevigd, doch ook uitgebreid in zowel binnen- als buitenland.”

Vlecken dankt de besturen van de zeventien aangesloten lidverenigingen voor hun tomeloze inzet en de meer dan prettige samenwerking. Hij heeft op een geweldige manier kennis mogen nemen van hun tradities en invullingen. Vlecken: “Ieder moment van aanwezigheid bij een SLV-bijeenkomst bij enige lidvereniging was een hoogtepunt. Bijzonder waren de schitterende ceremonies van de Gulden Humor en Gouden Narrenkap en de inzet van de verenigingen daarbij. Ook ben ik trots op de uitgifte van het Handboek Veiligheid, een handreiking voor organisatoren van feesten en optochten om verder te komen in het woud van regels. Ik wens mijn opvolger alle goeds voor de toekomst en ik ga ervan uit dat hij dezelfde warme ontvangsten en samenwerking tegemoet kan zien. Vastelaovend same!”

Zijn opvolger Bart Maes (1967) kreeg de vastelaovend met de paplepel ingegeven. Hij werd geboren op de dag na het Weerter Boorebâl. Zijn ouders namen hem al snel mee op sleeptouw en sindsdien heeft hij geen jaar gemist. Vanaf 1985 deed hij samen met zijn vrienden ook een aantal jaren mee aan de grote optocht van Weert. Maes is ondernemer en bestiert in Weert Artis Communicatiebureau en uitgeverij Artis Mediagroep. Daarnaast is hij maatschappelijk betrokken bij tal van verenigingen, stichtingen, (erfgoed-)projecten en evenementen. Zo organiseerde hij verschillende fototentoonstellingen over Weerter erfgoed. Daarnaast gaf hij onlangs het boek ‘150 jaar stadsvastelaovendj in Weert’ uit. Maes is enthousiast over zijn nieuwe uitdaging: “Het is een prachtige eer om de nieuwe president van de SLV te mogen worden. Het is een heel bijzondere tijd, maar ik ga er natuurlijk alle energie insteken die nodig is. Vastelaovend is de mooiste traditie die we in Limburg hebben. Het verbindt mensen van hoog tot laag, van arm tot rijk, jong en oud.”

Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge

De SLV werd in 1962 opgericht en heeft tot doelstelling het in stand houden en bevorderen van de vastelaovend als een uiting van levende volkscultuur en folklore in Limburg en hierdoor een bijdrage te leveren aan het cultureel en maatschappelijk leven in Limburg. Bij de SLV zijn de zeventien grootste en oudste stadsvastelaovesverenigingen van Limburg aangesloten.

 

U kunt via onderstaande WeTransfer-link een rechtenvrij filmpje downloaden ter publicatie. https://we.tl/t-kINxWYuCJQ

Nadat reeds eerder dit jaar de SLV besloten had -in overleg met haar lidverenigingen- om een vertrouwde en reguliere Gouden Narrenkap 2020 in Gennep bij de lidvereniging Het Bombakkes af te gelasten is er in de afgelopen maanden toch gezocht naar een passend alternatief.

In die periode tekent zich in ieder geval bij de SLV en haar lidverenigingen af, dat de lidverenigingen de Vastelaovend zeer zeker niet konden organiseren zoals te doen gebruikelijk was.

Er wordt door de lidverenigingen divers gedacht over hoe e.e.a. aangepakt en uitgevoerd moet worden. Maar wel met respectering van de Corana-regelgeving en waarbij de gezondheid voorop staat! Deze diversiteit en gedachten en aanpak past bij de SLV! Diversiteit door verscheidenheid, maar met één bindende factor: de respectvolle koestering van ons eigen cultuurgoed d’r Vastelaovend. Het bindmiddel voor jong en oud, rijk en arm. Zo memoreert President Raymond Vlecken.

Het bestuur is samen met de voorzitters van de lidverenigingen aan de slag gegaan en er zijn veelvuldig alternatieven over tafel gegaan.

Nauwlettend hebben we in de afgelopen weken de berichtgeving van de Rijksoverheid en het RIVM in de gaten gehouden.

Het RIVM kent geen verwachtingen. Een soort van natuurwet die voorspelt dat er een enorme tweede golf op ons afkomt is er overigens ook niet. Wat we wel weten is dat we het zelf in de hand hebben. Bepalend is volgens President Raymond Vlecken het gedrag van ons als mensen, als Vastelaovendsvierders: hoe houdt iedereen zich aan de genomen en op dat moment geldende maatregelen.

Het bestuur is helaas voor dit jaar tot de navolgende conclusie gekomen. Het bestuur is van mening dat er dit jaar geen Gouden Narrenkap gehouden moet worden.

Zij laat zich hierbij leiden door de navolgende aspecten. Gelet op de huidige Corona-regelgeving, de besproken alternatieven, het opgezette idee, de huidige maatschappelijke gevoelens maar vooral de beoogde laureaat niet kunnen bieden wat van een SLV-activiteit verwacht kan en mag worden, het doorzetten geen goed zal doen. En er is een gerechtvaardigd risico aanwezig welke wij niet op ons kunnen en willen nemen ook gelet op onze voorbeeldfunctie.

Wel wenst het bestuur nadrukkelijk aan te geven, dat zij de keuzes van respectievelijke lidverenigingen respecteert. President Raymond Vlecken pleit er dan ook voor dat wij als vereniging respecteren hetgeen iedere lidvereniging afzonderlijk voorstaat.

Dit betekent overigens ook dat het bestuur van de SLV, indien gewenst en onder Corona-voorwaarden, bereid is ook in het komende seizoen onze onderscheidingen uit te reiken.

Vanuit het SLV-bestuur is voor ons Vastelaovend op dit moment en met de huidige stand van zaken enkel acceptabel als bij de uitvoering van enig evenement c.q. ceremonie de 1,5 meter-maatregel wordt gehandhaafd en bovendien de toestemming voorhanden is van de (lokale) overheid. Daartoe is nauw overleg met de burgemeesters ter plaatse noodzakelijk.

Vastelaovend Same: vandaag, morgen en in de toekomst!

Schermafbeelding 2020 02 24 om 10.42.22

Op voordracht van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain heeft het SLV-bestuur de Zilveren Buut uitgereikt aan Ruud Kleinen tijdens een uitverkochte Jalazietsong in de Rodahal in Kerkrade. Het SLV-bestuur reikte de onderscheiding met oorkonde namens de 17 Limburgse Stadscarnavalsverenigingen uit vanwege de bijzondere verdiensten van Ruud Kleinen voor Cultuur en de carnaval in het bijzonder. Behalve zijn betrokkenheid bij dialect in uitzendingen en zijn bijdrage aan diverse carnavalsuitzendingen van L11 Alaaf in de regio (waaronder live tv-verslag optocht Heerlen en Kerkrade), is de ode aan Nico Ploum met een tv-documentaire zeer gewaardeerd. Proficiat Ruud!

(Foto: Peter Trompetter #)

Schermafbeelding 2020 02 19 om 15.41.00 

Het bestuur van de SLV is en route geweest om onze sponsoren een heerlijke taart van Frits Mennens uit Beek te brengen.

Voor Wiertz Company, Boels Rental, Brand Bier, KEMBIT en Thetru. Zonder sponsoren kunnen we niet, dus:
DANK JULLIE WEL !

 Schermafbeelding 2020 02 20 om 11.20.04

Bij het vertrek van de 70e Togh van de Blauw Sjuut heeft het bestuur van de SLV namens de 17 stadscarnavalsverenigingen op voordracht van De HVV de Winkbulle de Orde van Verdeenste uitgereikt aan Jan Kochen.

Jan heeft van 2006-2018 in het Algemeen Bestuur van de Winkbülle gezeten en was hij tevens voorzitter van het Gilde van de Blauw Sjuut. Daarnaast was hij o.a. kartrekker van het zomercarnaval en het 55-jarig jubileum van de Winkbülle.

Proficiat Jan!

Foto Frank Hilde

 

Schillings

Tijdens het Finale Sjpektakel op 15 februari van De Marotte Zitterd heeft het bestuur van de SLV namens de 17 stadscarnavalsverenigingen de Orde van Verdeenste uitgereikt aan Peter Schillings. Peter is sinds 4 januari 2003 lid van de Wieze Raod van De Marotte. Zijn belangrijkste taak is die van penningmeester (sjatmeister). In 2013/’14 was hij lid van de stuurgroep 12 x 11 jaar De Marotte. Peter heeft gedurende zijn lidmaatschap de financiële administratie naar een professioneel niveau gebracht, waardoor mede dankzij zijn inzet De Marotte een meer dan gezonde vereniging is.

Tevens is hij mede-initiator, penningmeester en sponsorwerver van de Societé de Marotte, het businessnetwerk voor het bedrijfsleven met hart voor de Zittesje vastelaovend.

 Foto: Ton Dirx

Schermafbeelding 2020 02 10 om 08.15.35

Op voordracht van C.V. De Aanhawwersj heeft het bestuur van de SLV tijdens de gala-avond van De Aanhawwersj op zaterdag 8 februari de Orde van Verdienste uitgereikt aan Bart Cortenraad.

Hij kreeg de onderscheiding als blijk van waardering voor zijn vele (bestuurs) werkzaamheden binnen o.a. de Rv11, voorzitter Sjampsjeutcommissie en voorzitter ziekencommissie.

De onderscheiding was dikverdiend. Proficiat Bart!

Foto: Lilian Franssen

Óp d'r 28e jannewaar is Frits Mennens, Ierebesjtuurslid va ós Vereniging gesjtórve.

Mit vöal pieng in ós hat, höbbe vier va hem aafsjeid genómme op moandig d'r 3e jannewaar.

20 joar (1974 – 1994) woar Frits penningmeister va ‘t SLV besjtuur.

I Frits is ee persuënlikheed hin gegange mit ee groeët hat vuur de Limburgse vasteloavend.

Vier zulle him bei al ós aktiviteite misse.

Zieë vrouw Minie, Frits jr. en Ed en klingkinger wunsje vier gans vöal sjterkte touw.

 

2020 01 27 Rogstaekers Berben

Op voordracht van V.V. De Rogstaekers heeft het bestuur van de SLV Wil Berben tijdens de "Boonte Aovendj in Wieërt" in het Munttheater Weert onderscheiden met de Orde van Verdeenste. De OvV is toegekend vanwege zijn verdiensten voor de FOS ("Fieëst Oppe Stjroat"), de optochtbegegeleiding, websitebeheer, archief en zijn belangrijke rol bij de tentoonstelling van de Rogstaekers in het gemeentemuseum Gemeente Weert bij het 8x11 jubileum.

Foto: A. Hendriks

IMG 0144

Op voordracht van Cch Gebrook heeft het bestuur van de SLV namens de 17 Limburgse stadscarnavalsverenigingen de Orde van Verdeenste uitgereikt aan Remco Offermans. Remco as in 2007 Sjtadsprins en daarna lid geworden van de Raad van II en zeer actief als lid in de sponsorcommissie. In 2015 werd hij vice-voorzitter van de stichting CCH. Een waardig drager van de Orde van Verdienste. Proficiat!.

IMG 0145

Tevens werd de Zilveren Buut uitgereikt aan Pablo Borger. Pablo is 2 x 11 jaar actief als de drummer binnen de Breuker Blaoskapel. Pablo is daarnaast als houtbewerker ook zeer handig en talentvol. Daar kan het CCH gevraagd en ongevraagd gebruik van maken. Menig Stadsprins heeft zijn residentie, door Pablo versiert, aangeboden gekregen. Hij dit jaar een nieuwe “Buute ton” gemaakt. De creatieve inzet van Pablo voor de Breuker vastelaovend is voor vele onzichtbaar echter is Pablo van onschatbare waarden voor de Breuker Vastelaovend. Proficiat!

2020 01 05 Beek

Tijdens de Groate Zitting van de Baeker Pottentaote heeft het bestuur van de SLV namens de 17 Stadscarnavalsverenigingen de Zilveren Buut uitgereikt aan Truus Roebroek. Truus is een onmiskenbare stille kracht achter de schermen van de Beekse vastelaovend. Als verkeersregelaar, achter de bonnenverkoop, vrijwilliger en al meer dan 25 jaar steunpilaar van haar man Jozef, lid van de Raad van Elf. Proficiat Truus!

(foto: Franza Brink)

valkenburg

Op voordracht van C.S. de Mirlitophile 1879 heeft het bestuur van de SLV namens de 17 stadscarnavalsverenigingen tijdens de "Vastelaovesnach" in Holland Casino de Orde van Verdeenste uitgereikt aan René Paulssen sr.

René is al 3x11 jaar schrijver van de proclamatie van de Valkenburgse Stadsprins en was in 2004 zelf stadsprins. Daarnaast is hij zeer betrokken bij de grote optocht en was hij jarenlang als voorzitter van de oad-prinse betrokken bij de kinderoptocht. Vele jaren was hij lid van het presidium en was hij betrokken bij de zoektocht naar een prins. René, dank voor je betrokkenheid en inzet voor de Limburgse vastelaovend en Valkenburg in het bijzonder! De nieuwe Stjadsprins Erik I ontving direct ook zijn SLV-prinsepin, uitsluitend voor regerend stadsprinsen. Proficiat!

2020 01 05 Hein Bodelier Dn Uul

Namens de 17 Stadscarnavalsverenigingen van Limburg heeft het bestuur van de SLV op zondag 5 januari 2020 op voordracht van D'n Uul uit Roermond de Orde van Verdienste uitgereikt aan Hein Bodelier.

Hein is zeer actief voor de Roermondse carnaval, lid van de technische commissie, in het verleden bij de Raad van 11 en nu alweer 5 jaar sinds de oprichting van en bij de Senaat van D'n Uul. Gefeliciteerd Hein!

(foto's: Harry Allers)

Downloads

  

Contact

Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge
Dr. Cl. Meulemanstraat 5 A
6418 PC Heerlen
Contactformulier

Agenda activiteiten

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.